Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Zasady przyjmowania i załatwiania spraw regulują następujące akty prawne:

  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2007 r. nr 38, poz. 249);
     

  • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji zakresu działania sekretariatów sadowych oraz innych działów administracji sądowej (Nr 81/03/DO).


     Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim przyjmuje korespondencję za pośrednictwem urzędu pocztowego. Korespondencja jest rejestrowana we właściwych urządzeniach ewidencyjnych, sortowana i przekazywana dalej do właściwych komórek organizacyjnych (prezesa sądu, oddziałów oraz wydziałów), natomiast pisma adresowane imiennie do Prezesa Sądu Rejonowego  doręczane są adresatowi bezpośrednio (bez otwierania koperty).

     Pisma mogą być również składane bezpośrednio przez osoby zainteresowane w Biurze Obsługi Interesanta (pisma adresowane do I Wydziału Cywilnego, II  Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich) oraz w Biurze Obsługi Interesanta IV Wydziału Ksiąg Wieczystych. Na żądanie osoby składającej pismo pracownik upoważniony do przyjmowania korespondencji poświadcza przyjęcie pisma na jego kopii.

     Pisma wysyłane przez sąd doręcza się adresatom w kopertach za potwierdzeniem odbioru, które powinno zawierać w szczególności datę doręczenia, nazwę sądu, sygnaturę akt, określenie rodzaju doręczanego pisma i sposobu jej doręczenia. Potwierdzenie odbioru po doręczeniu pisma dołącza się bezzwłocznie do akt sprawy. 

     Do sądu skladne są różne rodzaje pism sądowych: pozwy, wnioski, akty oskarżenia, apelacje, zażalenia, inne pisma. 

     Część pism stosowanych w określonych trybach postępowania sądowego, np. postępowania uproszczonego, należy składać przy użyciu formularzy określonych przepisami prawa. Powyższe formularze dostępne są

na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości - dział formularze.

      Pozostałe pisma skladane w postepowaniu sądowym strona może formułować samodzielnie lub przez swojego pełnomocnika (obrońcę).

Metadane

Data wytworzenia : 02.09.2008
Data publikacji : 17.12.2008
Data modyfikacji : 29.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Przychodzki
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry