Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

http://www.radzyn.sr.gov.pl/srr/przyjmowanie-skarg-i-wn/2573,Informacja-w-sprawie-trybu-organow-i-organizacji-przyjmowania-skarg-i-wnioskow-d.html
2020-09-29, 21:51

Informacja w sprawie trybu, organów i organizacji przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

Podstawa prawna:

-   Ustawa z dnia 27 lipca 2001r.- art. 41a-e Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późn.zm.).

-   Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. poz. 524 w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych. (Dz. U. z dnia 16 maja 2012 roku, poz. 524).

TRYB ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Ustawa z dnia 27 lipca 200l r. - art. 41a-e Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98,poz. 1070 z późn.zm.).

Art. 41a. § 1. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

§ 2. Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.

§ 3. Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, o której mowa w § 2, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.

§ 4. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

ORGAN WŁAŚCIWY DO ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Art. 41b. § 1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.

§ 2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.

§ 3. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego -Krajowa Rada Sądownictwa.

Art. 41c. § 1. Skarga dotycząca działalności sądów, skierowana do innych organów władzy publicznej, podlega przekazaniu do rozpatrzenia organom, o których mowa w art. 41 b § 1-3.

§ 2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy działalności administracyjnej sądu, organ właściwy do ich rozpatrzenia, uznając skargę lub wniosek za uzasadniony, podejmuje lub zleca czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów.

Art. 41d. Skarga w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. Rzecznik, po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności podniesionych w skardze, może podjąć czynności dyscyplinarne z własnej inicjatywy. O sposobie załatwienia skargi rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz organ, który przekazał mu skargę. Przepisów art. 114 § 5-7 nie stosuje się.

TRYB I ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA ORAZ ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r.w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 16 maja 2012 roku poz. 524).

§ 1.  Rozporządzenie określa szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

§ 2.   Skargi i wnioski przyjmują pracownicy biura podawczego lub innej komórki organizacyjnej wskazanej przez prezesa sądu.

§ 3.  Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także w formie ustnej do protokołu.

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW W SĄDZIE REJONOWYM W RADZYNIU PODLASKIM

1.  Skargi i wnioski składane w formie pisemnej bezpośrednio w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim przyjmują pracownicy:

a/ Biura Obsługi Interesanta,

b/ Sekretariat Prezesa pokój Nr 117.

2.  Skargi i wnioski wnoszone na piśmie za pośrednictwem operatora pocztowego, należy kierować na adres:

Prezes Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim

ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 5

21-300 Radzyń Podlaski

3. Skargi i wnioski wnoszone w formie ustnej do protokołu, przyjmuje pracownik Sekretariatu Prezesa, pokój Nr 117.

4. Skargi i wnioski wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy składać: srradzyn@radzyn.sr.gov.pl.

 

                                                                PREZES SĄDU REJONOWEGO

                                                             Jolanta Latoch

Metadane

Data publikacji : 19.09.2012
Data modyfikacji : 29.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Administrator

Opcje strony